نقطه صفرم پیکولبز: نگاه به تولید بر فراز ابرها...

نقطه صفرم پیکولبز: نگاه به تولید بر فراز ابرها...

دید خود را به واژه «تولید» وسعت ببخشیم

آخرین مطالب

نقطه صفرم پیکولبز: نگاه به تولید از فراز ابرها
نقطه صفرم پیکولبز: نگاه به تولید از فراز ابرها

نقطه صفرم پیکولبز: نگاه به تولید از فراز ابرها هدف از انتشار این مقاله بیشتر این است که در نهایت به مفهوم درستی از تولید یک محصول فیزیکی برسیم. البته در همین ابتدا باید گفت هدف ما توسعه همه محصولات...